Overwegingen om te weten over Gegalvaniseerde tackernagels

186 douches tegeldouche FH st Alle leveringen en werken wegens het voorzien over een vloerput ter aanwerking aangaande een waterdichte ondergrond waarna betegeld mag worden. De betegeling zelf en een waterdichting kan zijn voorzien in dit lot architectuur. AFVOERGARNITUUR Aangepast klokrooster, geschikt voor een kompleet waterdichte aansluiting op de afdichtingsmat met eenvoudig uitneembaar rooster en sifon / emmertje. Dit afvoergarnituur is voorzien van een reukafsluiter met waterslot uit gelijk bouwstof. De sifonput is voorzien met een horizontale flens waarop het waterdichtingsmembraan kan aangebracht worden, hierop ons tegenfles met rubberen dichting geplaatst die dit membraan knelt en zo waterdicht vervaardigd. o o o o : slagvast PP behuizing betreffende rooster uit roestvast staal Type: horizontale afvoer Afmetingen rooster: ca. 100 x 100 mm Diameter afvoer: min. 56mm Een afvoergarnituur kan zijn voorzien van aansluitslabben en compatibel met de afdichtingsmat. De uitvoeringsvoorschriften met de fabrikant geraken strikt gevolgd. Een uitvoering gebeurt in nauwe coördinatie met een uitvoering aangaande dekvloeren en de betegelingswerken. Een aannemer controleert de vlakheid en geschiktheid van een ondergronden, de beschikbare inbouwhoogte met dit afvoergarnituur en de betegeling en de afwateringshelling(en).

Als verder maar de geringste twijfel bestaan aan de aanwezigheid over asbest in een materiaal ofwel constructie vraagt hij de asbestinventaris op voor de desbetreffende nutsmaatschappij. - Dit kan zijn ten strengste verboden een werkzaamheden aan te vatten zolang een inventarissen ook niet ter beschikking zijn. Art. 20 Prijsherziening aanvullend/vervangend Er wordt geen prijsherziening aangewend. Art.21 Prijsonderzoek aanvullend Een inschrijver dient alle in dit bestek en in een samenvattende opmeting / inventaris gevraagde inlichtingen teneinde dit onderzoek met een prijzen geoorloofd te maken, bij bestaan prijsopgave te voegen. Art.53 Taal van een aanvraag tot deelneming / prijsopgave - aanvullend De aanvraag tot deelneming / offerte fungeert in het Nederlands te geraken gesteld. De opdrachtgever behoudt zichzelf het recht voor met een inschrijver een vertaling te vragen aangaande bepaalde documenten die mits bijlage aan de aanvraag tot deelneming / prijsopgave werden toegevoegd en ook niet in het Nederlands werden opgesteld. Een opdrachtgever bepaalt een duur welke hoofdhaar behoorlijk lijkt voor dit opvragen betreffende de vertaling. Art.57 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend Zie synopsis wegens een verbintenistermijn van die opdracht, te rekenen vanaf een uiterste datum voor ontvangst, vermits verschillende opdrachtgevers of besturen hun goedkeuring ofwel visum moeten melden aan het uitkomst aangaande een prijsvraag. Portiersgebouw containerpark Boom 25

Dit graven aangaande een sleuven zit in dit lot algemene aanneming. Een leidingen geraken over hun volledige lengte door een voorziene fundering ondersteund en geplaatst in overeenstemming met zoveel mogelijk rechtlijnige tracés en derwijze dat de uitzetting aangaande de buizen verzekerd is. Voor muur- en vloerdoorgangen geraken de leidingen beschermd door aparte doorvoermoffen en waterdicht afgewerkt wegens een buitenwanden. Een wederaanvullingen mogen slechts aanvangen na dit doen betreffende de controleproef en na goedkeuring door de architect. Wegens een aanvulling van een sleuf worden de leidingen in het begin bedekt betreffende ons laag zand betreffende 10 cm dikte. De te onderscheiden plaatsen in overeenstemming met aard van een aanvullingen geraken aangevuld volgens bepalingen van dit apart bestek, respectievelijk met met grond voortkomend betreffende een uitgravingen; MUURDOORGANGEN Voor elke doorgang betreffende ons buis via muren, vloerplaten ofwel zolderingen worden de leidingen beschermd door aangepaste kunststof doorvoermoffen, waarin de buizen vrij kunnen bewegen. Een hulsranden geraken in hetzelfde vlak geplaatst indien een afgewerkte oppervlakten met wanden en zolderingen, en 4,5 cm hoger vervolgens een afgewerkte vloeren. De ruimte tussen doorvoermof en buis is waterdicht afgedicht betreffende een aparte inerte isolerende stof ofwel kit. AKOESTISCHE VOORZORGEN De leidingen moeten zeker en oordeelkundig bevestigd worden teneinde de voortplanting met trillingen te dempen en ieder hinderlijk geruis voor waterafname te bestrijden. Een aannemer dient dienaangaande alle schikkingen te treffen teneinde een stille werking over een installatie toe te laten : Portiersgebouw containerpark Boom 174

134 Specificaties Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) in overeenstemming met NBN EN 673: max. 2,4 W/m2K Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers) Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) volgens NBN EN 410: min. 0,70 (marge +/- 3%) Aanvullende specificaties, glas in buitendeur Veiligheidsbeglazing overeenkomstig NBN S tabel 5, 1B1 Toepassing Zie buitenschrijnwerk borderel De hoofdinkomdeur is voorzien aangaande veiligheidsglas vulelementen - algemeen Bezorging en plaatsing met vulelementen om bepaalde segmenten betreffende het buitenschrijnwerk vol en ondoorzichtig te maken. Materialen Een vulelementen en hun bevestigingsmiddelen zijn verenigbaar betreffende dit materiaal en de vormgeving betreffende dit profielkader en een glaslatten waarin/-mee zij worden aangebracht. De opvulelementen hebben geen nadelige invloed op een neerslag-, wind- en luchtdichtheid betreffende dit deurof raamgeheel. Volgende normen zijn aangaande inzet: TV Plaatsing betreffende glas in sponningen STS Dichtingskitten wegens gevels Een inpassing betreffende de vulelementen stemt overeen met de verhoudingen aangegeven op een gevel- en/of detailtekeningen.

Meting aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een lokalen moeten overeenstemmen betreffende de voorschriften van dit ARAB en aanbevelingen over het NAVB. De keet dien behoorlijk verlicht zijn, in de winter nogal verhit kunnen geraken en voorzien bestaan betreffende vriendelijk meubelen. Deze bouwketen mogen niet gebruikt geraken vanwege dit opslaan met materialen en werktuigen werflokalen sanitaire voorzieningen PM De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen betreffende miniem één (chemisch) wc. Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro memorie (PM) De sanitaire voorzieningen bestaan voorzien betreffende verlichting en ons watervoorziening. Zij dienen te overeenstemmen betreffende een eisen van het ARAB inzake veiligheid en hygiëne. Portiersgebouw containerpark Boom 58

139 wandbepleistering - meestal wandbepleistering - gipspleisters wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister op metselwerk Wandbepleistering betreffende gipshoudende pleisters volgens TV Daar is gebruik geschapen aangaande voorgemengde fabriekspleisters op gipsbasis bestemd vanwege dikpleisters op metselwerk uit baksteen, betonsteen ofwel silicaatsteen. Specificaties Pleistergroep in overeenstemming met NBN EN : op voorstel aannemer rekening houdend betreffende tabellen 9 en 10 betreffende TV Stopprofielen: selectie aannemer Hoekprofielen: afwisseling aannemer Aansluiting buitenschrijnwerk: stopprofiel Dagkanten zwaluwstaart kunststofplaten: toegestaan Aanvullende specificaties Een pleister beschikt aan ons doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. Een pleister beschikt over ons productverklaring EPD overeenkomstig ISO met info over een herkomst betreffende de grondstoffen en een radonconcentratie. De aansluitingen op dit buitenschrijnwerk gebeuren overeenkomstig TV , een detailtekeningen en in coördinatie betreffende de luchtdichtheidsvoorzieningen geregistreerd in hoofdstuk 40. Nominale dikte volgens TV : minimum 10 mm. Dekking boven versterkingsnetten: tenminste 5 mm. Afwerkinggraad in overeenstemming met TV : normaal Dichtingsvoegen: na dit drogen van dit pleisterwerk worden een voegen van dit schrijnwerk met het buitenschrijnwerk opgekit betreffende een overschilderbare kitvoeg: Al die binnenhoeken met pleisterwerk, uitgevoerd op meerdere materialen geraken door middel van ons speciaal mes zorgvuldig ingesneden.

Veiligheidscilinder: vernikkeld messing, europrofiel 17 mm volgens NBN EN 1303, voorzien met inboorbeveiliging d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Keurmerk cilinders: SKG** Aanvullende specificaties De tot buiten draaiende delen geraken voorzien aangaande deurdrangers. Sleutelplan: overeenkomstig artikel Inzet Te voorzien op een buitendeuren hang- en sluitwerk - deurdrangers PM Doorgaans Een classificatie van de bedieningskrachten beantwoordt met NBN EN Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden. Ze zijn CE-gekeurd en aangepast aan de verscheidene belastingen gesteld met een deuren in functie met de categorie en type betreffende een deuren, de massa van een deurvleugels welke de deurgehelen samenstellen en een deurbreedte. Wegens hoge ofwel zware deuren, winderige of tochtige condities dien men drangers betreffende een vollere kracht voorzien hang- en sluitwerk deurdrangers/manueel FH st Meting meeteenheid: per stuk aard betreffende de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Specificaties Type: deursluiter betreffende glijarm: balkvormig, vervaardigd uit een alu-legering betreffende zeer hoge corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met een alu-afdekkap. De deursluiter kan zijn over het Portiersgebouw containerpark Boom 130

De aard en de opgegeven hoeveelheden over al die artikels in de meetstaat bestaan forfaitair. Een aantallen worden uitsluitend ten opschrift betreffende inlichting gegeven. Deze hoeveelheden vermeld in een meetstaat zijn via een aanbieder na te bemerken op fundering over de gegevens en afmetingen met dit ontwerp. Geen enige verrekening zal wegens die artikels toegepast worden tenzij vanwege die artikels welke aangegeven geraken in vermoedelijke hoeveelheid (VH). De op te melden eenheidsprijzen blijven betreffende toepassing wegens dit desgewenst verrekenen in meer en/ofwel min, als zich gedurende een uitvoering van een werken wijzigingen zouden voordoen. Alle aangewende materialen dienen ander te zijn, tenzij bovendien anders vermeld in dit bestek. Wegens de bestelling van materialen dienen al die hierna beschreven materialen ter goedkeuring voorgelegd aan een vertegenwoordiger met de Opdrachtgever, een Architect en de leidinggevende ingenieur. Al die niet goedgekeurde materialen mogen geweigerd worden en dienen via de huidige aannemer op bestaan kosten vervangen. Al die openingen in wanden en vloeren groter vervolgens 50 mm dienen geboord te geraken betreffende ons diamantboor. Een volledige elektrische installatie (leidingen, kabelgoten, armaturen, installatiemateriaal, enz.) fungeert aangelegd in coördinatie betreffende de aannemers methodes (centrale verwarming, sanitair ) en in overleg betreffende een leidinggevende ingenieur. De huidige aannemer fungeert de werken in te behoren in een planning betreffende een overige betrokken aannemer(s) r buiten recht op meerprijs. Inbegrepen in die aanneming zijn al die kosten vanwege dit produceren van ons tegensprekelijke staat betreffende Portiersgebouw containerpark Boom 230

Een leidingen mogen pas na uitvoering aangaande een drukproeven en de goedkeuring via dit Bestuur worden ingestort. Beschrijving met een proef Na ontluchting is de installatie bij ons waterdruk gezet over 1,5 maal de nominale druk, een proefdruk mag ook niet verdere vervolgens 5 bar beter bestaan dan een nominale druk (15 bar bij PN10, 21 bar voor PN 16). Na 10 en 20 minuten is de druk retour op peil gebracht. De druk is gemeten na 30 en 60 minuten. Indien een druk met niet zo dan 0,6 bar kan zijn gedaald is aangenomen dat dit systeem geen merkbaar lek vertoont en mag de proef buiten bovendien pompen geraken voortgezet. Indien na ons volgende tijdperk aangaande twee uur de druk betreffende meer vervolgens 0,twee bar kan zijn gedaald wordt dit systeem als ondicht beschouwd en dien dit lek worden opgespoord en verholpen. Proeven overeenkomstig ATG. Proefattesten af leveren juiste Bestuur. WAARBORGEN De aannemer levert solidair betreffende een leverancier een schriftelijke systeemwaarborg af met tien jaar, vanaf de voorlopige oplevering, die elke mogelijke schade dekt, aan het volkomen aangaande een leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en verwarmingselementen, alsook de gebeurlijke gevolgschade met andere onderdelen betreffende dit gebouw. Toepassing Een verdeelleidingen vanwege de verwarming welke in een chape of uitvulling gelegd worden. Nader volgens organiseren en meetstaat leidingnet & toebehoren leidingisolatie Meestal Alle leidingen in opbouw en inbouw, worden verplicht voorzien met ons thermische leidingisolatie conform NBN D Centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling - Algemene voorwaarden wegens alle systemen - Thermische isolatie (1992). De binnendiameter over de isolatie moet vriendelijk bestaan aan de buitendiameter met een leidingen zodat die prima worden omsloten. Een dikte over de isolatie bedraagt bovendien Portiersgebouw containerpark Boom 202

88 Een spouwankers worden zo aangebracht het het ingedrongen water naar buiten is afgeleid. Een waterkering wordt zo in een spouw geplaatst het dit water in een spouw op efficiënte wijze tot buiten is afgevoerd. Boven elke waterkerende laag dien miniem 2 open stootvoeg ieder lopende m voorzien worden teneinde het afstromende mineraalwater naar behalve te evacueren. Om ons perfecte plaatsing met de isolatie mogelijk te maken, dienen te alle mortelresten en baarden verwijderd geraken opdat ons vlak oppervlak betreffende dit metselwerk bekomen wordt. Een lateien worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel lateien in beton. Keuring Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Is more info indien beschadiging beschouwd: Iedere gebroken steen of elke hoek ofwel randschade waarvan dit volume groter kan zijn dan 20 cm³. Wegens stenen die gebruikt zullen geraken in zichtbaar blijvend metselwerk geraken eveneens zodra beschadiging beschouwd: Een afgestoten hoek, rand ofwel nerf aangaande opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren ofwel afgeschuurde bezanding ofwel profilering, voor zover deze vanwege de zichtvlakken met een baksteen als onplezierig horen te worden beschouwd. Een minimale diameter aangaande ons beschadiging bedraagt 10 mm of het middel over lengte x hoogte aangaande enig verschillende beschadiging bedraagt meer dan 100 mm². Voor ons steekproef, buiten een fabriek, betreffende 100 stenen moeten minstens 90 stenen aanwezig zijn betreffende één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop. Dit reeks bakstenen met fouten mag ook niet hoger bestaan dan 10%. Worden mits fouten beschouwd: Een aanwezigheid van insluitsels welke door zwelling mogen aanleiding geven tot afschilferingen in dit oppervlak van de steen.

Bijzondere zorg dien geraken besteed juiste vermijden met contactgeluidsbruggen. Een plint mag geen contact met de vloer vervaardigen, voor dit aandrukken in een gebruikte lijm/mortel mag de open voeg tussen vloer en muur ook niet geraken gevuld betreffende mortel. Zeer goede randstroken worden afgesneden, waarna de elastische voegen kunnen uitgevoerd worden. Een randvoeg onderaan een plinten is uitgevoerd volgens hoofdstuk met TV 237. Het behandeling over rubberbitumenkit is ook niet toegelaten. Een kleur met een kitten en de voegmortel is te kiezen door een ontwerper. Al die uitzet- en scheidingsvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren in overeenstemming met de richtlijnen betreffende hoofdstuk 7 over TV 237. Keuring Hoogteverschillen tussen plintstukken, welke visueel ergerlijk zijn én hoger vervolgens 5,5 mm geraken afgekeurd. Toepassing Alle lokalen in dit gebouw betreffende uitzondering aan de douches waar wandtegels tot anti een grond worden geplaatst. Portiersgebouw containerpark Boom 151

Onverminderd alle specifieke bepalingen verder in het bestek geraken al die aansluitingen tussen een componenten betreffende de gebouwschil (ruwbouw, buitenschrijnwerk, daken, vloeren, ) luchtdicht uitgevoerd. Doorvoeren door muren moeten steeds op voorhand voorzien geraken d.m.v. ingemetselde buisstukken ofwel nadien geboord geraken met ons geschikte boor en diameter. Een doorvoeropeningen mogen in geen geval gekapt worden en moeten op luchtdichte wijze afgewerkt geraken. Al die ingrepen in een gebouwschil voor elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie, worden luchtdicht afgewerkt. Een proef is uitgevoerd in de afwerkfase aangaande het gebouw, na voltooiing over een technieken en bij voorliefde vlak wegens oplevering. Dit tijdstip wordt bepaald in samenspraak met een architect. Bij deze test moet een vooropgestelde luchtdichtheidseis behaald geraken en moet er ons proefrapport en conformiteitsverklaring afgeleverd geraken. Daar is nadrukkelijk op gewezen het het herstellen en bijsturen van tekortkomingen in die fase moeilijk wel niet kan zijn. Een aannemer zal ook al die nodige maatregelen treffen voor en gedurende de uitvoering met een werken zodat de beoogde gevolgen behaald geraken. Een goede coördinatie betreffende een werken betreffende de onderaannemers is dan ook onontbeerlijk. Een aannemer mag desgewenst tussentijdse proeven uitvoeren. Die richtinggevende proeven kunnen pas uitgevoerd worden indien de gebouwschil kompleet dicht kan zijn. Voor voorkeur vinden deze proeven regio wegens een start aangaande een binnenafwerking (muren wel alreeds gepleisterd). Aanwezige lekken mogen dan nog eenvoudig opgespoord en bijgewerkt worden. Die tussentijdse proeven bestaan continue ten laste van de aannemer. Portiersgebouw containerpark Boom 60

64 - uitkomst aangaande een tussenberekeningen zowel bij overdruk als bij onderdruk; coëfficiënt C env en exponent n verkregen via regressie, gecorrigeerde coëfficiënt C L en V 50 - gemiddeld luchtlekdebiet V 50 - binnenvolume V (volgens NBN EN 13829) - infiltratievoud n 50 - testoppervlakte aangaande een gebouwschil A test (overeenkomstig definitie in de EPB-regelgeving) - luchtlekdebiet per oppervlakte-eenheid betreffende een gebouwschil 50 - een verklaring: Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader over een EPBregelgeving zoals bescherven in het Specificatiedocument, uitvoering x over dd mm jjjj, gerespecteerd (zie v proeven luchtdichtheidsmeting / gebouw FH st Meting aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Toepassing Portiersgebouw. Portiersgebouw containerpark Boom 64

71 12. FUNDERINGEN OP STAAL funderingen op staal - algemeen funderingszolen en -stroken - doorgaans Ondiepe fundering van dit bouwwerk, bestaande uit funderingszolen ofwel stroken in stortklaar beton, die op vorstvrije diepte aangezet geraken. De fundering wegens rioleringen en omgevingswerken maken nauwelijks deel uit van het artikel. Materialen De bepalingen betreffende artikel t.e.m vanhet typebestek van de VMSW bestaan aangaande inzet. STABILITEITSSTUDIE Indien benodigd laat de aannemer op zijn onkosten een stabiliteitsstudie verrichten. De studie kan zijn overeenkomstig artikel meestal betonstudie. DIEPTEPEILEN - AFMETINGEN De funderingen geraken op draagkrachtige grond aangezet met ons minimale diepte aangaande 80 cm tussen het maaiveld. De afmetingen over de funderingen op staal geraken opgegeven in een uitvoeringsplannen. Ingeval gedurende de uitvoering blijkt dat een bodem niet een kenmerken bezit die uit dit voorafgaand bodemonderzoek waren gebleken, beslist een architect/ingenieur in overleg met een aannemer, die maatregelen genomen worden. Vanwege dit bijkomend werk wordt ons verrekening opgemaakt. BEKISTINGEN - UITZETTINGSVOEGEN - WAPENING De aannemer kan zijn vrij teneinde een uitgravingen in talud uit te voeren zonder bekisting te gebruiken. In dat geval moeten de funderingen overal een minimumbreedte beschikken over zoals aangeduid op de plannen en gaat geen supplement aangerekend mogen worden wegens een grotere hoeveelheden aangewend beton. Een eventuele bekistingen worden tot selectie aangaande een aannemer uitgevoerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *